سيستم مديريت كيفيت

http://jsshco.com/ » سيستم مديريت كيفيت

سيستم مديريت كيفيت

سيستم مديريت كيفيت اين سازمان عناصر و الزامات مشروحه در اين نظامنامه را شامل مي‌شود.اين سيستم مديريت كيفيت مشاغل و قسمت هاي ذيل را در بر مي‌گيرد:

مديرعامل                              2- مديركارخانه (نماينده مديريت)     3- واحد توليد

4- واحد كيفيت                           5- واحد بازرگاني                          6- واحد مالي                    7- واحد اداري

در اين سازمان فرآيندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت و كاربردهاي آن در سرتاسر سازمان شناسايي گرديده و توالي و تعامل اين فرآيندها نيز مشخص شده است. اين فرآيندها به سه دسته کلي شامل فرايندهاي: پشتيباني- مديريتي-متمرکز بر مشتري (اصلي) تقسيم شده اند که در  فصل هشتم اين نظامنامه مدون شده‌اند. علاوه بر اين دستورالعمل مورد نياز جهت پايش و كنترل اثر بخشي اين فرآيندها طبق دستورالعمل پايش و اندازه گيري فرآيندها انجام مي‌شود.

در اين سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز اطمينان حاصل شده است و نيز فرآيندهاي شناسايي شده، پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل مي‌شوند و طبق فرايند بهبود مستمر اقدامات لازم براي بهبود مستمر صورت مي‌گيرد. تصوير فصل 5 اين نظامنامه وضعيت سيستم مديريت كيفيت اين شركت را نشان مي‌دهد.

فرآيندهايي كه در خارج از شركت و توسط تأمين كنندگان انجام ميشود مطابق دستورالعمل ارزيابي تأمين كنندگان كنترل ميشوند.

فرآيندهاي اصلي اين سازمان  عبارتند از:

فرآيندهاي مديريتي (MOP):

1- طرح ريزي استراتژيك                                              2- طراحي سيستم مديريت كيفيت

3- پايش سيستم مديريت كيفيت                                    4- مدیریت منابع

5- منابع انساني

فرآيندهاي اصلي (COP):

6- امكان سنجي و بازنگری قرارداد                                  7- تحقق محصول

8- برنامه ريزي و کنترل تولید و ساخت                          9- پايش و اندازه گيري

فرآيندهاي پشتيباني (SOP): 

10-  طراحي و ساخت ابزارهاي كنترلي و توليدي            11- پايش ابزار و تجهيزات

12 - خريد                                                           13- PM

14- محافظت از محصول و ارسال

 

 

 

 

 

 

4-1-1- الزامات عمومی-تکمیلی

حصول اطمینان از کنترل فرآیندهایی که برونسپاری شده نباید رافع مسئولیت سازمان در قبال انطباق با کلیه خواسته های مشتری باشد.

4-2- الزامات مستندسازي

4-2-1- كليات

مستندسازي سيستم مديريت كيفيت در اين سازمان  شامل موارد ذيل مي‌باشد:

الف) خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت

نظامنامه كيفيت

ج) روشهای اجرايی مدون و سوابق آن

د) مستندات و سوابق كيفيت كه جهت حصول اطمينان از اثربخشي طرح ريزي،اجرا و كنترل فرآيندهاي آن ضروري مي باشد.

فهرست كليه مستندات مرتبط با بندهاي استاندارد در فصل 6 آمده است .

4-2-2- نظامنامه كيفيت

در اين سازمان نظامنامه كيفيت موجود بگونه اي تدوين شده است كه الزامات استاندارد  ISO/TS16949:2009را تأمين             مي نمايد و شامل موارد زير مي باشد:

الف) دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت، شامل جزئيات و توجيهات براي هر نوع استثناء مي باشد.

ب) روش هاي اجرايي مدون كه براي سيستم مديريت كيفيت

ج) تعامل بين فرآيندهاي موجود نظامنامه توسط نماينده مديريت و با همكاري مديرعامل و ساير مديران واحدها تهيه مي گردد و تصويب كننده نهايي مديرعامل مي باشد.

 

4-2-3- كنترل مدارك

در سطح اين سازمان براي كنترل تمامي مستندات مربوط به سيستم مديريت كيفيت ISO/TS16949:2009رويه مدوني تهيه و تدوين شده است.كنترل كليه مستندات مطابق با بند 4-2-4 تحت كنترل مي باشد و اين مستندات مربوط به عملكرد و كيفيت كار واحدها از قبيل روش هاي اجرايي، مستندات فني و دستورالعمل‌هاي كاري، مسؤليت كليه كاركنان است و همگي بايد اطمينان حاصل نمايند كه مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهيه، انتشار و تغيير مستندات براي اطمينان از اينكه مستندات صحيح مورد استفاده قرار مي‌گيرند تحت نظارت واحد كيفيت انجام مي‌شود. كليه مدارك با استفاده از روش اجرايي کنترل مدارک مورد كنترل قرار مي‌گيرند. كه نحوه تهيه، بازنگري، اصلاح، شماره‌گذاري، چاپ و نحوه از رده خارج كردن مدارك در اين سند مشخص شده است. بعلاوه براي نشان دادن وضعيت بازنگري و تجديد نظر اين دسته  از مستندات جدول و فرمهايي كه در روش اجرايي فوق معرفي شده است، تهيه مي‌گردد تا از اين طريق از بكارگيري مدارك نامعتبر و يا منسوخ در سطح سازمان احراز گردد. در ضمن مدارك منسوخ طبق آنچه كه در اين روش اجرايي آمده است ممهور به مهر قرمز «منسوخ» مي‌شود و فوراً از محل‌هاي استفاده جمع آوري مي‌گردند. نحوه نگهداري، بايگاني و تعيين تكليف اينگونه مستندات در روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت آمده است. ضمناً براي نشان دادن وضعيت مستندات از مهرهاي رنگي كه در روش اجرايي كنترل مستندات  آمده است استفاده مي‌شود.

يادآوري1: كليه مستندات قبل از صدور (تغيير بازنگري) از نظر كفايت به وسيله مديران واحدها مورد بررسي قرار مي‌گيرند. صدور اصلاحيه‌ براي مستندات بعد از تأييد مدير كيفيت و تصويب نهايي مديرعامل انجام مي‌شود.

يادآوري2: نسخ لازم از مدارك و مستندات در تمام مكان‌هاي مورد نياز در دسترس كاركنان است.

يادآوري3:كليه مدارك و استانداردهاي برون سازماني توسط واحد كيفيت و مطابق رويه كنترل مستندات تحت كنترل قرار ميگيرد.

يادآوري4: مستندات سازمان به دو صورت دستي و تايپي تهيه شده است.

 

4-2-3-1- مشخصه هاي مهندسي

در اين سازمان فرآيندي براي تضمين بازنگري، توزيع و اجراي به موقع كليه مشخصه ها/استانداردهاي مشتري و تغييرات بر اساس برنامه خواسته شده از سوي مشتري، داشته باشد. بازنگري به موقع بايستي كه در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد و نبايد بيش از دو هفته كاري باشد.

در اين سازمان تغييرات اعمال شده در فرم تغيير مشخصات مدارك  فني و سيستمي  ثبت مي گردد.

4-2-4- كنترل سوابق

در اين سازمان سوابقي نگهداري مي‌شوند كه صحت و سقم و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را مشخص مي‌نمايند. شناسائي، جمع‌آوري، ثبت و شماره‌گذاري،دستيابي،تشكيل پرونده،بايگاني،نگهداري وتعيين تكليف اين سوابق در روش اجرايي طراحي سيستم مديريت كيفيت آمده است تمامي سوابق كيفيت بايد خوانا بوده و با استفاده از تجهيزاتي كه آنها را در برابر اثرات سوء محيطي حفاظت ‌كند نگهداري شوند. بعلاوه زمان نگهداري سوابق كيفيت تعيين و در روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت  آمده است .

طي اين دوره، چنانچه در قرارداد توافق شده باشد اين سوابق براي مشتريان قابل دسترس خواهد بود. سوابق كيفيت مربوط به تأمين كنندگان نيز جزئي از اين سوابق محسوب مي‌شوند.

4-2-4-1- نگهداري سوابق

كنترل سوابق بايد نيازمنديهاي قانوني و نيازمندي هاي مشتري را برآورده نمايد.